LV / RU

Lietošanas noteikumi

Izmantojot www.mazabiznesadiena.lv (Sistēma), ikvienam to lietotājam jāievēro šādi noteikumi:

 1. Lietotājam ir tiesības bez maksas Sistēmā pieteikt uzņēmumu, kā arī veikt labojumus jau ievadītajā informācijā. Lietotājs, veicot šos labojumus, uzņemas atbildību, ja sniegtās ziņas ir nepatiesas.
 2. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Sistēmā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas rezultātā.
 3. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Sistēmas pārzinis - biedrība “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums’’ vai Sistēmas uzturētāji (SIA Lursoft IT, SIA Mosties) patur tiesības vienpusēji pārtraukt lietotāja piekļuvi Sistēmai, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 4. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības datu apstrādes pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
 5. Lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs Sistēmā (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
 6. Sistēmā ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
  • materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
  • materiālus, kuri aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
  • materiālus, kuri aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
  Šo noteikumu neievērošana un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai personu vārdā, nesaskaņojot to ar Sistēmas pārzini, tiek uzskatīta par Sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem klasificējams kā kriminālpārkāpums.